Kotka

Dollyland Lady Mildryd

Kocur

Mirumkitty Owen

Kotka

Dollyland Magic Star

Kotka

Summer Dama w Masce

Kotka

Erijadolls Cassandra

Kotka

Rosalie Dama w Masce

Kotka

Dollyland Walking On Sunshine

Kotka

Dollyland Madame Butterfly

Kotka

Dollyland Lady Shania

Kotka

Dollyland Paradise Shade

Kocur

Dollyland Santa Baby

Kocur

Ruby Ridge Rags California Dream