Kotka

Dollyland Lady Mildryd

Kotka

Dollyland Magic Star

Kotka

Summer Dama w Masce

Kotka

Rosalie Dama w Masce

Kotka

Dollyland Paradise Shade